AVG

Privacyverklaring                                      

 Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door RITS (Rondhuis IT Services) B.V. geleverde producten en diensten.

RITS (Rondhuis IT Services) B.V., gevestigd aan de Twarrelt 21, 9903GA te Appingedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

RITS (Rondhuis IT Services) B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die RITS (Rondhuis IT Services) B.V. van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door RITS (Rondhuis IT Services) B.V. in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Bedrijfsnaam
 • Voorletters en achternaam contactpersoon
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Bijzondere persoonsgegevens

RITS (Rondhuis IT Services) B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben?

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van RITS (Rondhuis IT Services) B.V., dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit RITS (Rondhuis IT Services) B.V. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van RITS (Rondhuis IT Services) B.V. of uit te nodigen voor een evenement. Wilt u niet benaderd worden, dan kunt u dit te allen tijde aangeven via info@rits-pmc.nl.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, na expliciete toestemming van uw kant.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is RITS (Rondhuis IT Services) B.V. gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt RITS (Rondhuis IT Services) B.V. zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

RITS (Rondhuis IT Services) B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

RITS (Rondhuis IT Services) B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

RITS (Rondhuis IT Services) B.V. gebruikt géén cookies op de website https://www.rits-pmc.nl. Er worden geen voorkeursinstellingen opgeslagen en geen analyses uitgevoerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@rits-pmc.nl.

Beveiliging

RITS (Rondhuis IT Services) B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. RITS (Rondhuis IT Services) B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij RITS (Rondhuis IT Services) B.V. toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval RITS (Rondhuis IT Services) B.V. gebruik maakt van de diensten van derden, zal RITS (Rondhuis IT Services) B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal RITS (Rondhuis IT Services) B.V. u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@rits-pmc.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@rits-pmc.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 28 mei 2018